Darmowa dostawa od 300 zł
Kategorie

Narzędzia profesjonalne BOSCH SKIL DREMEL FESTOOL KARCHER CELMA MAKITA JONNESWAY STANLEY NAC sklep-n | Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
sklep-narzedzia.pl
obowiązujący od 25.08.2021 r.


I. Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia  w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego sklep-narzedzia.pl;
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod http://sklep-narzedzia.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy CAR-HUS Sp. z o. o. Sp. k.  a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Ustawa o prawach konsumenta -  z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. 2014 poz. 827),
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod http://sklep-narzedzia.pl.
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy, działający pod http://sklep-narzedzia.pl, prowadzony jest przez

CAR-HUS  Sp. z o. o. Sp. k.
Rejowiecka 37, Strażacka 4,
22-100 Chełm
Nip: 563-19-75-848, Regon: 110258905
zarejestrowany w KRS pod numerem: 0000690372
przez Sąd Rejonowy w Lublinie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
2.5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://sklep-narzedzia.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.7.  Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4. CAR-HUS Sp. z o.o. Sp.k. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez CAR-HUS Sp. z o. o. Sp. k.  za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię CAR-HUS Sp. z o.o. Sp.k.
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody CAR-HUS Sp. z o.o. Sp.k.
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści
propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla
sklep-narzedzia.pl,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową http://sklep-narzedzia.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do
koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) przewidywanego terminu realizacji zamówienia.
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,  podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z CAR-HUS Sp. z o.o. Sp.k.  Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną Potwierdzenie zakupu w eSklepie (numer), zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub poprzez transport przez pracownika sklepu CAR-HUS Sp. z o.o. Sp.k. lub odbiór osobisty. Koszty dostawy wynoszą http://www.sklep-narzedzia.pl/koszty-dostawy,15. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem  odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://sklep-narzedzia.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar fakturę VAT.
5.5 Przejście na kupującego korzyści i ciężarów związanych z rzeczą oraz niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy, jest data wydania rzeczy kupującemu.
 
VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem ceny netto).
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny za towary zamówione poprzez dostawę kurierem:
a) przelewem na numer konta bankowego 
PEKAO SA: 03 1240 2223 1111 0000 3586 2008
b) płatnością online w systemie PayU
c) zapłata kartą płatniczą poprzez PayU „karta kredytowa zostaje obciążona w momencie zakupu”,
d) gotówką kurierowi – przy wysyłce towaru za pobraniem,
e) poprzez system ratalny eRaty, obsługiwany przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c za towary powyżej kwoty 100zł.
g) poprzez system ratalny CA Raty, obsługiwany przez Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław za towary od kwoty 500zł.
h) Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach. 
6.3 Za towary zamówione poprzez eSklep, a z odbiorem osobistym, klient może zapłacić:
a) gotówką przy odbiorze towaru,
b) przelewem na numer konta bankowego 
PEKAO SA: 03 1240 2223 1111 0000 3586 2008
c) płatnością online w systemie PayU,
d) zapłata kartą płatniczą poprzez PayU „karta kredytowa zostaje obciążona w momencie zakupu”,
e) poprzez system ratalny eRaty, obsługiwany przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c za towary powyżej kwoty 100zł.
g) poprzez system ratalny CA Raty, obsługiwany przez Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław za towary od kwoty 500zł.
h) Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach. 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. 2014 poz. 827), przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dniu licząc od dnia w którym Klient objął w posiadanie towar,  lub w którym wskazana przez Klienta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru.  Aby skorzystać z tego prawa, należy złożyć stosowne oświadczenie na piśmie i wysyłać je na adres CAR-HUS Sp. z o.o. Sp.k. podany w niniejszym Regulaminie, bądź na adres e-mail: info@sklep-narzedzia.pl
7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru.
7.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: CAR-HUS Sp. z o.o. Sp.k. . ul. Rejowiecka 37, 22-100 Chełm z dopiskiem: ZWROT sklep-narzedzia.pl - nie przyjmujemy paczek za pobraniem, zwrot należności zostaje zwrócony Klientowi na podane konto bankowe.
7.4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
7.5. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient - nie przyjmujemy paczek za pobraniem, zwrot należności zostaje zwrócony Klientowi na konto bankowe.
7.6. Zwrot należności za zwrócony towar oraz poniesione koszty przesyłki (z zaznaczeniem, ze zwracany jest najtańszy koszt transportu możliwy do wyboru w Sklepie Internetowym), następuje po otrzymaniu zwracanego towaru przez sklep-narzedzia.pl w terminie 14 dni.
7.7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
7.8. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. CAR-HUS Sp. z o.o. Sp.k.  jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
8.2. Warunki odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego za Towar, który posiada wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Kupującemu przysługuje zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego prawo do domagania się obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, jeżeli wada jest istotna, może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego za sprzedany Towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania.
8.3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie (rękojmia), lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@sklep-narzedzia.pl. CAR-HUS Sp. z o.o. Sp.k.  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
8.4. CAR-HUS Sp. z o.o. Sp.k.  nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
8.5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru wobec Kupującego nie będącego konsumentem (przy sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami). Od 1 stycznia 2021 r. prawo do reklamacji towaru, który posiada wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) ma także osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.  Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.
IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. CAR-HUS Sp. z o.o. Sp.k. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić CAR-HUS Sp. z o.o. Sp.k. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: CAR-HUS Sp. z o.o. Sp.k. ul. Rejowiecka 37, 22-100 Chełm z dopiskiem sklep-narzedzia.pl, mailowo pod adres info@sklep-narzedzia.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
9.5. CAR-HUS Sp. z o.o. Sp.k. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Współpraca z firmami zewnętrznymi

10.1 Sklep-narzedzia.pl jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Grupę Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000268796, NIP: 527252995, polegającej na przesyłaniu przez Grupę Allegro do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet.
10.2 Użytkownik dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Grupy Allegro oraz na przetwarzanie przez Grupę Allegro jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w punkcie 10.1
10.3 Sklep współpracuje z firmą Trusted Shops GmbH, z siedzibą przy Subbeltrather Str. 15c, 50823 Kolonia, która zbiera opinie Klientów o przeprowadzonej transakcji w Sklepie Internetowym. Zgoda na przesłanie prośby o wypełnienie ankiety może zostać w każdej chwili cofnięta ze skutkiem na przyszłość (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: info@sklep-narzedzia.pl)

XI. Postanowienia końcowe

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy CAR-HUS Sp. z o.o. Sp.k.  a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy CAR-HUS Sp. z o.o. Sp.k.  a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę CAR-HUS Sp. z o.o. Sp.k.
11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
11.4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. i obowiązuje do zamówień zawartych od tego dnia.

Opublikowano: